Tule Tasuta Konsultatsioonile

   Müügitingimused

   

  LUX-MEDICUS TEENUSTE TINGIMUSED

  1. Teenused ja teenuseosutaja
  1.1 Teenuseosutaja on LUX-MEDICUS OÜ, registrikood 12355240, asukoht Jõe tn 2b, 10151 Tallinn (edaspidi LUX-MEDICUS).
  1.2 LUX-MEDICUS osutab klientidele ilu- ja esteetilise meditsiini teenuseid (edaspidi teenused) vastavalt LUX-MEDICUS teenuste nimekirjale ning kliendi ja LUXMEDICUS kokkuleppele.
  1.3 LUX-MEDICUS teenused on nimetatud veebilehel www.lux-medicus.ee (edaspidi veebileht).
  1.4 Teenuste maksumus (hind) on märgitud veebilehel avaldatud hinnakirjas. Teenuste hind koosneb broneerimistasust ja protseduuritasust, millest kumbki moodustab 50%. Broneerimistasu sisaldab protseduuri jaoks vajalike toodete, seadmete kasutuse ja töötaja broneeritud ajakulu maksumust.
  1.5 LUX-MEDICUS osutab teenuseid kokkulepitud ajal ja kokkulepitud salongis.
  1.6 LUX-MEDICUS kliendiks on isik, kes on sõlminud LUX-MEDICUSega suulise või kirjaliku kliendilepingu. Kirjalik leping on sõlmitud lepingu allkirjastamisega kliendi poolt. Suuline leping on sõlmitud, kui klient on avaldanud soovi teenuse kasutamiseks ja LUX-MEDICUS on alustanud teenuse osutamisega (sealhulgas broneerinud kliendile protseduuri aja). Nii suulisele kui kirjalikule lepingule kohaldatakse käesolevaid LUX-MEDICUS teenuste osutamise tingimusi (edaspidi Tingimused), mis on kättesaadavad veebilehel www.lux-medicus.ee. Enne teenus tellimist ja kliendilepingu sõlmimist on klient kohustatud Tingimustega tutvuma ning LUX-MEDICUSele teatama, kui ta vajab Tingimuste kohta selgitusi või ei ole nendega nõus.
  1.7 Kliendileping kehtib kuni kokkulepitud protseduuride teostamiseni või seni, kuni LUX-MEDICUS ja klient lepivad kokku, et protseduure ei teostata.

  2. LUX-MEDICUSe kohustused
  2.1 Osutada kliendile kokkulepitud teenuseid vastava teenuseosutajalt tavaliselt oodatava porfessionaalsuse ja hoolikusega.
  2.2 Tagama, et teenust osutaval töötajal on teenuste osutamiseks vajalik haridus ja kvalifikatsioon.
  2.3 Tagama, et meditsiiniteenuseid osutavad vastavalt õe- või arstiharidusega töötajad, olenevalt sellest, kas vastava teenuse osutamiseks on vastavalt õigusaktidele õigus õel või arstil või muul iluteenuste osutajal (nt kosmeetikul).
  2.4 Tagama kliendi teavitamise enne protseduuri algust protseduuri käigust ja võimalikest järelmõjudest.
  2.5 Küsitlema klienti enne protseduuri vastunäidustuste kohta. LUX-MEDICUSel ei ole kohustust kontrollida kliendi vastunäidustusi, kui klient neid ei nimeta.
  2.6 Osutama teenuseid vastavalt hinnakirjale.
  2.7 Täitma kliendilepingut.

  3. Kliendi kohustused
  3.1 Tutvuda enne kliendilepingu sõlmimist Teenuse osutamise tingimustega veebilehel www.lux-medicus.ee, võttes arvesse, et Tingimused on kliendilepingu osaks.
  3.2 Tulla broneeritud protseduurile kohale õigeaegselt, kuid piisavalt varem, et protseduuriks valmistuda. Protseduurile hilinemise või mitteilmumise korral on LUX-MEDICUSel õigus protseduur ära jätta ja mitte tagastada kliendile kliendi poolt protseduuri eest tasutud protseduuri hinda.
  3.3 Käituda protseduuri ajal viisakalt, mitte olla joobes, haiguslikus või psüühiliselt tasakaalutus seisundis. Nimetatud juhul võiv LUX-MEDICUS protseduuri katkestada või ära jätta ning rakenduvad Tingimuste punkti 3.2 2-lauses nimetatud tagajärjed.
  3.4 Teavitada protseduurile mitteilmumise takistusest vähemalt 24 tundi ette, leppides kokku uue protseduuri aja. Mitteilmumise takistuseks võib olla mõjuv põhjus, nagu näiteks enda või lähedase inimese elu ja tervisega või kliendi enda vara kahjustumisega seotud põhjus. Protseduuri ära jätmisel ilma uut aega kokkulepimata, on LUX-MEDICUSel õigus protseduuri eest tasutud protseduuri maksumust kliendile mitte tagastada.
  3.5 Juhul, kui kliendil tekivad pärast protseduuri tüsistused või negatiivsed järelmõjud, pöörduma koheselt LUX-MEDICUSe poole nõuannete saamiseks.

  4. Kliendilepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine
  4.1 Kliendil on õigus kliendilepingust põhjust nimetamata tagneda 14 päeva jooksul kliendilepingu sõlmimisest. Suulise kliendilepingu korral loetakse lepingu sõlmimise ajaks teenuse aja broneerimist. Lepingust taganemiseks peab klient esitama kirjaliku taganemisavalduse, mis on allkirjastatud, LUX-MEDICUSe salongi töötajale või edastama veebilehel www.lux-medicus.ee nimetatud e-posti aadressile. Vastava taganemisavalduse puudumisel ei loeta klienti kliendilepingust
  taganenuks.
  4.2 Lepingust taganemise korral tagastab LUX-MEDICUS nende teenuste maksumuse, mille osas ei ole protseduure veel sooritatud. Sooritamata protseduuride maksumuse tagastab LUX-MEDICUS, kui teenuste eest on tasunud klient, mitte
  järelmaksuteenuse osutaja. Viimati nimetatud juhul on klient kohustatud pöörduma lepingust taganemiseks tähtaega järgides järelmaksuteenuse osutaja poole. Kui LUX-MEDICUSele ei ole teenuse eest tasunud klient, vaid järelmaksuteenuse osutaja, ei saa LUX-MEDICUS tagastada kliendile rahasummat, mida ta kliendilt saanud ei ole. LUX-MEDICUS tagastab taganemise korral kliendile maksed, mille ta on saanud kliendilt.
  4.3 Kliendil on õigus kliendileping enne tähtaja saabumist üles öelda ainult mõjuval põhjusel, mis on tõendatud. Ülesütlemisest tuleb teatada vähemalt 5 (viis) päeva ette. Mõjuvaks põhjuseks on pikaajaline haigus, maksejõuetus või teenuse kasutamise vastunäidustus. Nimetatud asjaolusid tõendavad arstitõend või epikriis või pankrotiavaldus või kliendi suhtes toimuv täitemenetlus suures nõudes.
  4.4 Lepingu ülesütlemiseks peab klient esitama kirjaliku ülesütlemisavalduse, mis on allkirjastatud, LUX-MEDICUSe salongi töötajale või edastama veebilehel www.lux-medicus.ee nimetatud e-posti aadressile. Vastava ülesütlemisavalduse
  puudumisel ei loeta kliendilepingut ülesöelduks. Suuliselt kliendilepingut üles öelda ei ole võimalik, välja arvatud, kui LUX-MEDICUS sellega nõustub.
  4.5 Lepingu ülesütlemise korral ei tagasta LUX-MEDICUS kliendile sooritamata protseduuride jaoks tellitud toodete maksumust ja broneeritud tööaja kulu, välja arvatud, kui need tooted ja protseduurid kasutab ära teine klient (need kulud on hõlmatud broneerimistasuga). Juhul, kui toodete maksumust ei saa tõendada muul viisil (nt hulgiostude korral), siis loetakse kasutamata toodete ja tööjõukulu maksumuseks on 50% teenuse hinnast, mis moodustab broneerimistasu, Sellega
  tagastab LUX-MEDICUS kliendile lepingu ülesütlemise korral 50% kasutamata protseduuride maksumusest, mis on 50% teenuse hinnast ja broneerimistasu ei tagasta.
  4.6 Juhul, kui klient soovib kliendilepingu ülesütlemise asemel kasutada teisi protseduure või osta LUX-MEDICUSe tooteid, teenuseid vahetada, muuta protseduuride aegu või protseduure edasi lükata, on LUX-MEDICUS nõus selles
  kliendiga kokkuleppima, kui klient teatab vähemalt 5 (viis) päeva ette.

  5. Vastutus
  5.1 Pooled vastutavad teineteise ees kliendilepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest.
  5.2 LUX-MEDICUS ei vastuta protseduuride kliendile mitte sobivuse ja negatiivsete tulemuste eest, kui klient ei ole teavitanud protseduuri teinud töötajat allergiatest, varasematest haigustest, ravimi talumatusest ja vastunäidustusest enne
  protseduuri algust.
  5.3 LUX-MEDICUS ei taga protseduuri järgselt kliendi poolt oodatavat tulemust, sest iga inimese suhtes võivad teenused toimida erinevalt.
  5.4 Klient vastutab LUX-MEDICUSele teenuste eest tasumise eest. Juhul, kui klient on kasutanud teenust, kuid ei ole selle eest tasunud, on LUX-MEDICUSel õigus alustada sissenõude menetlust ja edastada kliendi võla andmed kolmandatele
  isikutele.

  6. Kaebused
  6.1 Kliendil on õigus esitada LUX-MEDICUSele kaebusi osutatud teenuste suhtes, edastades kaebuse kirjalikult LUX-MEDICUSe salongi töötajale või veebilehel www.lux-medicus.ee nimetatud e-posti aadressile.
  6.2 LUX-MEDICUS vaatab kaebuse läbi ja vastab kliendile esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.
  6.3 Klient võib kaebusega pöörduda kohtu (www.kohus.ee) poole või kohtuvälise komisjoni poole, kui ta on eelnevalt esitanud kaebuse LUX-MEDICUSele kaebust ei ole rahuldatud

   

  Lugupeetud patsiendid!

  Töötame teie tervise ja ilu nimel. Meie keskuses on tehtud kõik selleks, et ravi oleks mugav ja ohutu ning annaks soovitud tulemuse.

  Palume pöörata tähelepanu järgmistele reeglitele ja soovitustele, mille järgimine aitab meie koostöö teha veelgi meeldivamaks ja kvaliteetsemaks:

   

   1. Tulge vastuvõtule 5-10 minutit varem, et spetsialist saaks õigel ajal oma tööd alustada ja järgmised kliendid ei peaks teie järel ootama.
   2. Kui te ei saa vastuvõtule tulla, teatage sellest telefonil (+372) 6 700 888 või (+372) 6 797 797 vähemalt 24 tundi ette või saatke e-kiri aadressile info @medicus.ee . Siis saame teile pakkuda teise päeva ja vabaks jäänud ajal saab tulla mõni teine patsient. Kui te ei annulleeri visiiti või jätate protseduuri vahele meile teatamata, kaotate selle protseduuri või raha.
   3. Abonement kehtib 12 kuud alates viimasest külastusest. Protseduuri eest tehtud ettemaksu ei tagastata.
   4. Esitage meile info oma terviseseisundi, haiguste, allergiliste reaktsioonide kohta, teavitage raviarsti kõikidest tüsistustest või muudest raviprotsessis tekkinud kõrvalekalletest, samuti kasutatavatest ravipreparaatidest.
   5. Kui eelistate ühte kindlat spetsialisti, andke sellest vastuvõtule registreerides administraatorile teada.
   6. Pidage kinni üldistest hügieeninõuetest ja käige raviarsti määratud profülaktilistel läbivaatustel..
   7. Pärast igat vastuvõttu makske meditsiiniteenuste eest väljastatud arve alusel.
   8. Ärge kasutage protseduuri ajal mobiiltelefoni. Koridoris pange telefon hääletu peale ja rääkige vaikselt.
   9. Suhtuge mõistvalt ja kannatlikult sellesse, kui arst ei saa teid kohe vastu võtta. Meditsiinipraktikas tuleb ette ootamatuid olukordi, mis võivad vastuvõtuaega mõjutada.
   10. Kui ostate protseduuride kuuri, tehakse teile ühe või teise protseduuri maksumuselt soodustusi. Kui te sellest kuurist/protseduurist loobute, siis tehakse läbi viidud protseduuride ümberarvestus täishinna järgi, misjärel võite alles jäänud summa vahetada teise (teiste) protseduuri (de) vastu või saada selle (need) tagasi kinkekaardina.
   11. Patsiendil on õigus teenuste eest tasuda osamakse pakkujate kaudu. Selleks on kohustatud patsient sõlmima järelmaksu pakkujaga vastava lepingu, mille aktsepteerib Lux-Medicus kliinik.
    11.01 Järelmaksumakse pakkuja teenuseid kasutavate ostuprotseduuride / protseduuride käigu korral pole kliinikuga teenuse osutamise lepingut võimalik lõpetada.Põhjuseks-kuna kliinikus on kõigi protseduuride jaoks ette nähtud meditsiiniliste preparaatide / vahendite / ravimite / ravimite / steriliseerimise hankimine ja ettevalmistamine.
    11.02 Patsiendil on õigus teenusleping lõpetada, kui ta hüvitab Lux-Medicus kliiniku kulud, mis tal tekkisid pärast lepingu
   12. Protseduuride eest makstakse kliiniku Lux-Medicus hinnakirja alusel, tehakse ka eripakkumisi või kindlal perioodil kehtivaid soodustusi.
   13. Kui ravi, teenuste eest maksmise või teeninduse kohta tekib lisaküsimusi, helistage telefonile (+372) 6 700 888 või (+372) 6 797 797 Vastame teile meeleldi!
   1. Täname ja ootame teid oma kliinikusse!

   

  Lux-medicus sooduspakkumiste ja pakettide kasutamise üldreeglid: